Åmma

Åmma

Åmma är ett naturreservat som är beläget på Mörrumsåns västra sida ca 1,5 km söder om Fridafors. Området delas av v.126 i två delar, en mindre del mellan vägen och ån och en större del väster om vägen. Platsen heter av hävd "Åmad" eller "Åma" vilket syftar på strandängarna längs Mörrumsån.

Den del som ligger mellan vägen och Mörrumsån består av betade strandängar samt några skogsdungar med björk och där lyser vitsipporna som en matta på våren. I ån växer kabbleka och kungsfiskaren flyger förbi som en blå blixt.

Området på västra sidan vägen består del av en del halvöppna betesmarker och dels av en äldre granskog. Kvar på utmarkerna finns även en ängslada. Delar av skogen betas. Skogen drabbades ganska hårt av stormen Gudrun. I denna del hittar man arter som blåbär, grönpyrola och orkidén knärot.

I de öppna områdena finns slåttergubbe, jungfrulin och nattviol.

Betesmark vid Mörrumsån
Odlingsröse och hamlat träd med guldlockmossa
Kabbleka vid Åmma
Vitsippa vid Mörrumsån
Kungsfiskare
Gammelskogen med blåbärsris
Ängsladan
Ängsladan
Grönpyrola
Knärot
Slåttergubbe
Nattviol
Jungfrulin