Angölsmåla

Angölsmåla

Angölsmåla är ett ålderdomligt odlingslandskap beläget högt på Mörrumsåns västra sida en bit norr om Hemsjö. Områden är skyddat som Natura 2000-område. Området utgörs av de gamla inägomarkerna till Jössa-gården. Gården revs 1949 efter att ha stått tom sedan 30-talet och idag finns bara husgrunden kvar.

De största naturvärdena är knutna till de ca 100 hamlade träd (främst ask) som finns i området. Hamlade träd blir oftast dubbelt så gamla och hinner då utveckla en rik lav-, moss- och svampflora. Här hittar man bl.a. mossorna krusig ulota, guldlockmossa, fällmossa och platt fjädermossa. Rosa lundlav som är rödlistad signalerar höga naturvärden. Man hittar även almlav på träden. Inne i de ihåliga träden hittar man små spiklavar som sydlig blekspik, liten blekspik och kopparspiklav.

Området betas och har en relativt artrik flora med bl.a. gullviva, jungfrulin, svinrot, grönvit nattviol, slåttergubbe och åkervädd.

Blomsterängarna ligger som en oas i skogslandskapet och gör att det är gott om fjärilar i området. Här hittar du förutom de vanliga arterna även ängsmetallvinge, mindre bastardsvärmare och den vita hagtornsfjärilen som flyger fram med pampiga vingslag i juni.

I orådet finns det en del odlingsrösen och några pampiga stenmurar som bl.a. inramar den gamla fägatan upp till gården. Längs denna står även en del av de hamlade askarna och bildar en allé.

Det går att köra bil ända upp till området, men det är inte plats för mer än ett par bilar att parkera. Blekingeleden går på körvägen genom området.

Fägatan
Fägatan
Kopparspiklav
Slåttergubbe och skogsnätfjäril
Gullviva
Hagtornsfjäril