Blankatorpet

Blankatorpet

Blankatorpet är ett fuktkärr som kommer från ett källsprång i marken. Området kring källan är ganska öppet, i övrigt växer en blandskog med en del tall i kärret. I kärret växer pors, tranbär och rikligt med myrlilja som färgar kärret gult på högsommaren. Kring själva källan finns kambräken och den rödlistade lamellsnäckan.

Kärret är skyddat som Natura 2000-område.

Källan vid Blankatorpet
Vitsippa intill källan
Lamellsnäckan tittar ut (ca 2 mm stor)
Kambräken
Myrlilja