Brännarebygden

Brännarebygden

I Brännarebygden kan man göra en tidsresa till ett småskaligt odlingslandskap som tidigare var vanligt i Blekinges skogbygd. Hamlade träd, ädellövskog, hagmarker med en artrik flora, allt gynnat av den diabasrika berggrunden.

Ängsfloran innehåller arter som blåsuga, darrgräs, Sankt Pers nycklar, nattviol, Jungfru Marie nycklar, jungfrulin, gullviva, svinrot och smörbollar. I ädellövskogen hittar man tandrot, gullpudra, blåsippa, vätteros, vårärt och orkidén korallrot. På träden hittar man bl.a. lunglav, guldlockmossa och platt fjädermossa. På träd och stenar i betesmarken där det växer gott om alm hittar man bl.a. fällmossa och grynig filtlav.

 

Kartmarkeringen sitter mitt i området. Hela området är skyddat som Natura 2000.

Brännarebygden
Betesmark med gott om alm
Fällmossa i betesmarken
Grynig filtlav i betesmarken
Gullviva
Nattviol
Darrgräs
Sankt Pers nycklar
Smörboll
Korallrot
Gullpudra
Blåsippa
Vätteros
Vårärt
Platt fjädermossa
Lunglav
Guldlockmossa