Falshults myr

Falshults myr är en fin tallmyr belägen ca 2 km väster om Farabol. Hela myren är bevuxen med skog och i de centrala delarna är det lite glesare skog. Här finns också små hällar med fönsterlavar. Skogen skiljer sig markant från omgivande produktionsskog och det finns gott om äldre tallar, torrakor och lågor. På tallarna finns det spår av tidigare skogsbrand i form av brandljud.

I tallskogen växer det gott om blåbär, lingon, rosling, tranbär och skvattram. På myren finns det även en population av orre. I skogen finns även talltita och svartmes.

Flera arter fjärilar trivs på myren bl.a. bredbrämad bastardsvärmare, mindre bastardsvärmare, älggräspärlemorfjäril, luktgräsfjäril, ängssmygare och mindre tåtelsmygare.

Man kan nå myren från lite olika håll. Ett sätt är att utgå från Blekinges högsta punkt Rävabacken och sedan vandra söderut på skogsvägar in till myren.


Skvattram
Brandljud

Rosling
Tranbär
Orre
Talltita
Mindre tåtelsmygare
Ängssmygare
Älggräspärlemorfjäril
Bredbrämad bastardsvärmare