Gåragöl

Gåragöl

Längs Gaslundaåns östra sida strax norr om Gåragöl ligger en fin sluttning med ädellöv. Området är skyddat både som nyckelbiotop och med biotopskydd. Närheten till ån gör att det är en jämn fuktighet och det gynnar arter som lunglav, koralltaggsvamp, platt fjädermossa, almlav och guldlockmossa.

Förekomsten av död ved gör även att flera hackspettar som spillkråka och större hackspett finns i området. Man kan även stöta på berguv längs ån.

 

Längs Gaslundaån syns sluttningen med ädellöv till höger i bild.

En hel del äldre s.k. pansarbarkstallar finns i området

Berguv
Spillkråka
Större hackspett
Lunglav
Koralltaggsvamp
Platt fjädermossa i den blockiga sluttningen
Guldlockmossa