Käringahejan

Käringahejan

Käringahejan är ett långsmalt naturreservat som sträcker sig från Hemsjö i söder till Ebbemåla i norr. Reservatet följer Mörrumsån och genom reservatet löper även banvallen från den gamla järnvägen Karlshamn-Halmstad. Sommartid går det bra att cykla på banvallen och vintertid kör man upp skidspår i mån av snö.

Det går att nå reservatet både från Hemsjö i söder och från Ebbemåla i norr. Om man kör ned till reservatsparkeringen på västra sidan ån strax söder om Ebbamåla bruk så kommer man ner till själva "hejan" som är en tidigare uppodlad strandäng. Slåtter förekommer nu för tiden på en strandäng på östra sidan en bit norr om banvallsbron. Det är naturskyddsföreningen i Karlshamn som sköter om strandängen.

Från söder så följer man bara banvallen norrut från Hemsjö och reservatet börjar vid den gamla benstampen vid banvallsbron över Mörrumsån.

Naturvärdena finns dels i själva ån med safsa, utter, kungsfiskare, storskrake, forsärla, knipa, kabbleka, hårklomossa mm., men även i den relativt gamla blandskog som växer i de branta sluttningarna. Här hittar man bl.a oxtungsvamp på gamla ekar, kandelabersvampasplågor och druvfingersvamp och igelkottröksvamp i ädellövskogen. På en granlåga har man även hittat signalarten grön sköldmossa.

Vägen från reservatsparkeringen ner mot ån.
Äldre barrskog på västra sluttningen
Äldre barrskog på västra sluttningen
Kabbleka
Skidspår över banvallsbron vid benstampen.
Benstampen, Käringahejan
Druvfingersvamp
Ädellövskog nere vid hejan.
Oxtungsvamp
Kandelabersvamp
Igelkottsröksvamp
Grön sköldmossa
Hårklomossa
Forsärla
Kungsfiskare