Knaggelid

Knaggelid

Området söder om valvbron över Mörrumsån vid Hemsjö och söderut till Åkeholm 5 km söderut kallas Knaggelid (stavningen Knaggalid förekommer också). Hela området är skyddat som Naturreservatet Mörrumsåns dalgång. Här finns mycket stora naturvården knutna dels till den översvämningsskog som står ute i Mörrumsån men även till de branta skogssluttningarna ner mot ån (främst den östra). Även de betes- och slåttermarker som finns i området, bl.a. kring Härnäs, hyser många ovanliga arter. Sammantaget ger områdets stora variation möjligheter till fina naturupplevelser.

Kommungränsen går mitt i ån och området ligger således både i Karlshamns och Olofströms kommun.

I själva ån så hittar man förutom lax och havsöring, vilka lockar fritidsfiskare till området, även strömstare, forsärla och kungsfiskare. Laxtrappan vid Hemsjö nedre gör att fisken nu kan vandra ända till Fridafors. Även utter finns i området. I strandskogen kan man se mindre hackspett och här trivs även kabbleka, safsa, fackelblomster och den mer ovanliga idegranen.

Längs ån finns det både ädellövskog och en del äldre barrträdsbestånd. Här kan man bl.a. hitta orkidén knärot, igelkottröksvamp, fällmossa, trolldruva, bokvårtlav, blodsopp, eldsopp och tallticka.

I de öppna markerna kan man hitta slåttergubbe, granspira och orkidén Jungfru Marie nycklar. På östra sidan ån har man även möjlighet att hitta hasselmus som här har sin västgräns i Blekinge. Den trivs i sydvända bryn med tät vegetation t.ex. kraftledningsgator.

Det går en grusväg hela vägen från 6-valvsbron i norr ner till Åkeholm längs östra sidan via Härnäs. Det finns gott om platser att stanna och komma nära ån längs vägen.

Knaggelid
Safsa, höst, Härnäs
Härnäs
Flugfiske, Knaggelid
Forsärla
Kungsfiskare
Strömstare
Mindre hackspett
Utter
Fackelblomster
Kabbleka
Idegran
Fällmossa
Bokvårtlav
Igelkottsröksvamp
Knärot
Trolldruva
Tallticka
Eldsopp
Jungfru Marie nycklar
Slåttergubbe
Granspira
Hasselmus