Komperskulla – ädellövskog och skunkkalla

Komperskulla - ädellövskog och skunkkalla

250 m nordost om Komperskulla slåtteräng korsar kraftledningen över slåtterängen vägen mot Månasken. Här rinner en bäck under vägen. I denna planterades den nordamerikanska växten skunkkalla ut någon gång på 90-talet. I början var det bara enstaka plantor och dessa har sedan spritt sig nedströms längs bäcken. Nu kan man i slutet av april se de stora bladen och kolvlika blommorna omgivna av den skira bokskogen.

Skunkkalla finns i många trädgårdsdammar som prydnadsväxt och har på flera ställen spritt sig ut i naturen. Arten listas som "invasiv" av EU och efter den 3/8 2017 är det förbjudet att byta, odla, föda upp, transportera eller sälja skunkkalla. Detta är ett öde den delar med bl.a. lupin och tvättbjörn. EU anser att dessa arter är invandrade utifrån och främmande i den europeiska floran och konkurrerar ut de inhemska europeiska  arterna och därför aktivt skall utrotas.

Hur som helst så utgör skunkkallan vid Komperskulla ett exotiskt inslag på våren. Länsstyrelsen har försökt gräva upp plantorna och sedan bränna dem men det finns fortfarande kvar flera plantor och den verkar ha spritt sig ner mot Gåragöl och Orlunden.

I dammen ca 100m ner längs bäcken finns det ett fint bestånd av gullpudra.

En bit nedströms längs bäcken finns ett biotopskyddat område med äldre ädellövskog. Detta börjar där den lilla skogsväg som följer bäcken slutar. Här växer bl.a. vätteros, platt fjädermossa, lunglav, klippfrullania, myskmadra, tandrot, hasselmus och blåsippa.

Precis när boken slår ut blommar skunkkallan
Skunkkallan går inte att missa i den lilla dammen
Skunkkallans blomkolv

I biotopskyddet
I biotopskyddet
I biotopskyddet
Gullpudra
Blåsippa
Vätteros
Platt fjädermossa
Hasselmus
Klippfrullania
Lunglav
Tandrot