Kullan

Kullan

Kullan är ett naturreservat som ligger på Vilshultsåns västra sida ca 1,5 km söder om Vilshult. Området består till större delen av öppna naturbetesmarker.

Markerna bär spår av gångna tiders markanvändning med äppelträd, odlingsrösen, hamlade träd, mossodling, en stensatt terrasserad väg och rik flora. Nära ingången från vägen ligger en välbevarad tjärdal och på en höjdkant finns flera s.k. "pärhålor", dvs en stensatt grop där man förvarade rotfrukter på vintern. Gropen grävdes ut i en väldränerad sluttning, stensattes och potatisen täcktes sedan med grenar, mossa och torv. Gropen tömdes sedan efter behov och det var ofta de minsta på gården som fick "äran" att krypa in och hämta potatisen.

Gården ligger på rik berggrund och detta avspeglar sig i vårfloran med arter som blåsippa, lungört, vårärt, gullpudra och vätteros. Längre fram på våren och sommaren följer sedan bl.a. orkidéerna Jungfru Marie nycklar, nattviol och grönvit nattviol men även slåttergubbe, kattfot, jungfrulin, darrgräs, blåsuga, låsbräken och granspira. Den sistnämnda växer oftast i lite fuktigare partier och gärna där djuren ofta trampar.

På hösten kommer det gott om ovanliga svampar t.ex. rutkremla och hagvaxskivlingarna strålvaxing, mönjevaxing, vitvaxing, blodvaxing, ängsvaxing, toppvaxing, scharlakansvaxing, broskvaxing och papegojvaxing vilka alla är signalarter för betesmarker med höga naturvärden.

I skogarna strax utanför reservatet hittar man gott om spår efter tidigare skogsbruk genom bl.a. flera tjärdalar, beckgrytor och kolbottnar.

Det finns en parkering längs grusvägen en bit söder om gården och kommer man med cykel kan man stanna där den lilla markvägen går in över betesmarkerna.

Pärhåla
"Läbok", har troligen fungerat som skydd åt djuren
Vitsippor och enar
På kanten ned mot ån är det skogsbete och här är vårfloran fin
Det är gott om odlingsrösen i betesmarken
Det var vanligt att man hade äppelträd ute i betesmarkerna
Mossodling
Slånbär
Hamlade träd. Grenarna användes som foder åt djuren. Man hamlade vart 7:e år. Hamlade träd blir dubbelt så gamla som träd som inte hamlas.
Tjärdalen i betesmarken
Gullpudra
Granspira
Vårärt
Lungört
Kattfot
Låsbräken
Slåttergubbe
Nattviol
Rutkremla
Blodvaxing
Ängsvaxing
Broskvaxing
Toppvaxing
Mönjevaxing
Papegojvaxing
Scharlakansvaxing
Vitvaxing
Klippa i betesmarken klädd med tuschlav
I kanten på Kopparesjön växer den giftiga sprängörten