Mossadammarna

Mossadammarna

Mossadammarna är slutsteget i reningen av avloppsvattnet vid reningsverket i Jämshög. Tidigare släpptes det renade vattnet direkt ut i Holjeån men nu låter man det istället passera tre dammar med mellanliggande stensatta strömmande partier där vattnet skall syresättas.

Tanken är att vegetationen i dammarna skall binda en del av kvävet och fosforn i det näringsrika vattnet och därmed hindra det för att göda Östersjön. Med några års mellanrum så samlar man upp vass och vattenväxter (främst nate) och komposterar för att sedan bli åkergödning.

Eftersom vattnet är näringsrikt så trivs både växter och fåglar. Här hittar man bl.a. sothöna, knipa, gräsand, mandarinand och i de små vassruggarna rörhöna och sävsparv. Ibland födosöker forsärlor i de strömmande partierna. Växter som trivs här är bl.a. gropnate, svärdslilja, bredkaveldun, stor igelknopp och fackelblomster.

Vid parkeringen intill väg 116 ligger en ruin av från en liten backstuga. Här växte John F Andersson, f. 1848 upp. Han hamnade så småningom som tunnel- och brobyggare i bl.a. Amerika. Det sägs även att han lånade ut pengar till Henry Ford så han kunde bygga sin första bilfabrik.

Inkommande vatten
Syresättande fors
Vassrugge mellan damm 2 och 3
Utloppen i damm 3
Sävsparv
Mandarinand
Gropnate
Fackelblomster
Stor igelknopp
Svärdslilja
Bredkaveldun
Rörhöna
Minnesstenen i John F Anderssons backstuga