Orlundsån – Åkekvarn

Orlundsån - Åkekvarn

Längs vägen mellan Gränum och Gaslunda så passerar man Östra Orlundsån vid den gamla kvarnen Åkekvarn. Här finns idag ett litet sågverk. Nedströms kvarnen så rinner ån först förbi några lämningar av tidigare kvarnar och rinner sedan vidare i en gles ädellövskog med höga naturväden. Planer finns på att anlägga en fisktrappa förbi vandringshindret vid kvarnen.

Om man tar ner på den mindre vägen mot Snärjet så är man nära ån ca 500m nedströms kvarnen. Det går sedan att följa den uppströms. Det går också att gå ner strax nedströms kvarnen. Vill man över på västra sidan får man följa vägen mot Gränum en bit och sedan gå in i skogen söderut.

Man har mycket goda möjligheter att se både forsärla som häckar och strömstare som både finns i ån vintertid och som vissa år gör häckningsförsök. Längs ån finns det gott om den stora ormbunken safsa, eller kungsbräken som den också kallas.

I den ganska blockiga terrängen på sluttningen ner mot ån står en hel del äldre lövträd kvar och detta gynnar den mindre hackspetten som häckar i området.

I ån växer näckmossa som trivs i strömmande vatten och är viktig för vattenkvalitén. På hösten finns det gott om svamp i bokskogen. På stubbar och annan död ved hittas bl.a. dallergröppa, svedticka, honungsskivling, borstticka, klyvblad, stubbdyna, klibbticka och den sällsynta arten tjockhorn. Man kan även hitta vitgul flugsvamp, blek taggsvamp, senapskremla, tegelröd slöjskivling, ametistskivling, grönriska, tvåfärgad laxskivling, giftkremla, fläckig bitterskivling, stinksvamp, kamferriska (curryriska), silkesmusseron, brokkremla, luden vitriska, stor kragskivling, luden hålmurkla och svavelmusseron.

Boksluttning
Äldre kvarnsten, Åkekvarn
Bokskog vid Åkekvarn
Safsa längs Orlundsån
Safsa längs Orlundsån
Orlundsån
Orlundsån
Orlundsån
Kvarnrest i Orlundsån
Kvarnrest, Orlundsån
Näckmossa
Tvåfärgad vaxskivling
Ametistskivling
Borstticka
Bortticka
Brokkremla
Dallergröppa
Fläckig bitterskivling
Grönriska
Honungsskivling
Kamferriska
Klibbticka
Luden vitriska
Senapskremla
Silkesmusseron
Stinksvamp
Stor kragskivling
Stubbdyna
Svedticka
Tjockhorn