Orlundsån vid Värhult

Orlundsån vid Värhult

Strax efter Orlundsån passerat golfbanan i Boa och innan den rinner in i Bromölla kommun så finns en oas i det annars jordbrukspräglade området. Precis väster om v.15 så meandrar sig ån genom en fuktig ädellövsskog med höga naturvärden. Området är lättillgängligt från parkeringsplatsen längs väg 15. Även ett område 2-300m längre uppströms på åns västra sida norr om byvägen in till Värhult är skyddat som Natura 2000-område.

Området är igenväxt inägomark och är ganska luckigt. Vårfloran är rik med svalört, vitsippa och det finns gott om ek, ask och hassel. Ett fuktigt parti med svärdslilja och kabbleka finns också. Här trivs den mindre hackspetten där den hittar gott om murkna träd att hacka ut sitt bo i.

I området finns bl.a. signalarterna brödmärgsticka, violfotskremla, västlig hakmossa, fällmossa, krushättemossa, korallticka och rutticka.

Det norra delområdet är en näringsrik ekskog i västra delen och det sluttar år öster ner mot en tidvis översvämmad alsumpskog längs Västra Orlundsån. Ädellövskog i sluttningen med ek, avenbok, bok, ask samt enstaka gran och tall.

Svärdslilja

Vårblom
Meandrande å
Svärdslilja
Mindre hackspett
Korallticka
Fällmossa
Rutkremla
Svalört
Svalört