Östafors

Östafors

Östafors är ett naturreservat på gränsen mellan Skåne och Blekinge. Reservatet består av en ädellövskog längs Holjeån och har 2012 utökats med en del av ett grustag norr om det tidigare reservatet. Naturvärdena är främst knutna till ån och intilliggande miljöer men även isälvsavlagringarna i grustaget och den sandiga betesmarken som finns i reservatet hyser en del ovanliga arter.

Området är väl värt ett besök vid alla årstider och vintertid håller strömstare till i forsen. Då kan man även se spår av utter som gärna åker kana förbi de brantaste delarna. På våren har man en matta av vitsippor i strandskogen och då börjar även häckningsbestyren för forsärla, kungsfiskare och mandarinand (som häckar i träd uppströms reservatet). I strandskogen hackar nu även den mindre hackspetten ut sitt bo. Längs ån växer jätteormbunken safsa och den varierande vattennivån gör att den ovanliga hårklomossan kan hittas på rötter och stenar i strandkanten.

Under sommaren kan man få syn på den skalbaggen månhornsbagge som finns i komockor på sandig mark och här har en av sina få förekomster i Blekinge. På de äldre lövträden längs ån hittar man bl.a. guldlockmossa.

2007 rev man de gamla kraftverksdammarna i reservatet som gett kraft åt Östafors bruk. Detta var något som Naturskyddsföreningen i Olofström kämpat för i 20 års tid. Nu kan fisken åter vandra fritt från Ivösjön ända uppströms Snöfleboda. Några byggnader från brukstiden finns kvar i området och utnyttjas bl.a. av fladdermöss.

Man kan parkera där vägen går över ån och därifrån vandra en kort bit ned till ett vindskydd för Blekinge/Skåneleden (där är pilen på kartan nedan). Man kan sedan följa västra stranden ända upp till den allra nordligaste delen i reservatet som är en del av ett grustag. Mellan denna del och Holjeån ligger bronsåldersgravhögen Kungagraven. Vid grustaget i norra delen av reservaten finns det en liten parkering.

Vår ovanför fallet

Nu strömmar åter vattnet fritt förbi platsen för det gamla dämmet
Östafors 1918 innan dämmet byggdes.
Transformatortornet
Lugnvatten ovanför forsen
Utterspår
Utterkana förbi forsen
Utter
Strömstare
Mindre hackspett

Mandarinand
Månhornsbagge
Kungsfiskare
Guldlockmossa
Hårklomossa
Forsärla
SNF-exkursion