Siggaboda – kamp mellan bok och gran

Siggaboda - kamp mellan bok och gran

I naturreservatet Siggaboda som har sin reservatsgräns längs Olofströms kommungräns men ligger i Älmhults kommun så har man konstaterat genom bl.a. pollenanalyser att det sedan senaste istiden ständigt varit skog. Detta är mycket ovanligt i södra Sverige där stora områden varit uppodlade, ljunghedar, kalhyggen osv under någon tidsperiod. 2004 så utökades reservatet med ett mindre område i Olofströms kommun mellan väg 119 och det större reservatet. Detta gör att den s.k. Snapphanestenen nu ligger mer mitt i reservatet och inte precis i kanten. 2 km NV om reservatet mellan Grytsjöarna ligger "Treriksröset", dvs en punkt där Skåne, Blekinge och Småland möts.

I området så möts bokens nordgräns och granens sydgräns och dessa har konkurrerat om utrymmet i området under lång tid. Boken anlände till området för ca 1000 år sedan och granen för ca 200 år sedan. Under stormarna Gudrun och Per så drabbades området extremt hårt och efterföljande barkborreutbrott har i princip slagit ut all gran i vissa delar. Eftersom området har så lång skoglig kontinuitet så har man inte fört bort några döda träd alls utan man vill se hur detta unika skogsområde utvecklas helt utan mänsklig påverkan. Många olika forskningsprojekt rörande skog har genomförts i området och man har bl.a. åldersbestämt en levande bok till groningsår 1737 och en stormfälld gran till 1770.

Det är mycket svårt att röra sig i området som ser ut som "plocke-pinn", men längs vägarna i området så går det ändå bra att se de delar som klarat sig bäst. Om man utgår från den västra parkeringen så har man ett område där det är ganska mycket bok strax söder om parkeringen och här är det lättare att ta sig in i skogen. Vandringsslingan genom reservatet har röjts upp men det är fortfarande mycket krävande att ta sig fram längs den. Blåsiga dagar kan det även vara riskabelt att vara inne bland de döda träden.

Det är skyltat från väg 119 in till den södra parkeringen men där är det svårt att ta sig vidare in i skogen. Man kan dock parkera där och sedan promenera vägen vidare till den västra parkeringen om man vill få en överblick hur denna del ser ut.

Förutom de skogshistoriska värdena i området så finns där förstås en hel del arter som är knutna till äldre löv- och barrskog. Man har goda möjligheter att träffa på tjäder och spillkråka. I området finns det även gott om havstulpanlav, bokkantlav och lunglav på äldre bokar. Förutom detta även gott om ovanliga skalbaggar och mossor som aspfjädermossa och bokfjädermossa. På några äldre granlågor har man hittat den ovanliga signalarten grön sköldmossa.

Siggaboda, granskog
Siggaboda, plockepinn
Siggaboda. På några ställen står skogen och mossmattan kvar. Här i en plantering i utkanten av reservatet vid den västra parkeringen.
Den nyuppröjda stigen är inte lätt att följa.
Närmast vägen har man kapat de döda granarna för att de inte skall trilla över vägen. Nya granar reser sig nu ur röran.
Hack av spillkråka, Siggaboda
Spillkråka i bok
Tjäder
Havstulpanlav
Lunglav
Bokkantlav
Grön sköldmossa