Skinsagylet

Skinsagylet

Skinsagylet är ett naturreservat beläget på Ryssbergets nordostkant på gränsen mellan Blekinge och Skåne. Området består av en kraftig sluttning från sjön Skinsagylet upp till en utsiktspunkt varifrån man kan se ända ut till Hanöbukten. En perfekt plats för en tur med kaffekorgen. Sluttningen är en ädellövskog med avenbok, ek och bok. I området finns gott om död ved vilket gynnar bl.a. hackspettar.  En vandringsled går runt i reservatet och den är ca 2,5 km lång. Parkering intill vägen Kylinge-Näsum.

Bokskog, Skinsagylet
Utsikt mot Mörrums bruk
Utsikt mot Mörrumsåns utlopp vid Elleholm
Spillkråka på bok vid Skinsagylet