Snöfors – Snöfleboda

Snöfors - Snöfleboda

Längs Snöflebodaån är naturen rik. Den gamla kvarnen i Snöfors har en laxtrappa för att gynna den vandrande öringen som kan komma hela vägen från Ivösjön till Snöfleboda. På Snöflebodaåns västra sida ca 400m söder om kvarnen ligger ett Natura 2000-skyddat område på ca 5 ha som sträcker sig västerut ända till vägen Olofström-Snöfleboda. Här finns en ädellövskog med jämn fuktighet i sprickdalar ner mot ån och området har mycket höga naturvärden och är en tidsresa till ett äldre lövskogslandskap som knappt finns bevarat längre.

Längs Snöflebodaåns stränder hittar man hårklomossa som är beroende av ett varierat vattenstånd och som växer på rötter och stenar. I ån ser man även strömstare vintertid och forsärla på sommaren.

Ädellövskogen som är rik på hålträd och död ved innehåller arter som vätteros, vårärt, blåsippa, trolldruva och gullpudra vilket indikerar att berggrunden är rik. Även igelkottsröksvamp på marken och ädellav, klippfrullania, fällmossa, platt fjädermossa, glansfläck, havstulpanlav och lunglav på träden visar på områdets värden. Förekomsten av lunglav är den rikaste i Blekinge.

Området nås antingen genom att följa Snöflebodaån söderut från Snöfors eller genom att gå in österut från vägen Olofström-Snöfleboda ca 500m söder Snöfleboda.

Laxtrappa förbi kvarnen i Snöfors
Snöfleboda
Lunglav, Snöfleboda
Blåsippa, Snöfleboda
Platt fjädermossa, Snöfleboda
Hårklomossa
Strömstare
Forsärla
Gullpudra
Trolldruva
Vätteros
Igelkottsröksvamp
Ädellav
Glansfläck
Havstulpanlav