Tvärån

Ca 500m söder om badplatsen i sydspetsen på Slagesnässjön så ansluter Tvärån till Snöflebodaån österifrån. Ån benämn i folkmun även för Bymålaån eller "Byemålaån". Här faller den ganska brant och detta gör att det finns vild natur längs Tvärån. Det branta fallet har också lockat till att utnyttja vattenkraften för både kvarn och elkraft.

I den övre delen ser man rester av en damm som byggdes 1950. Från dammen leddes vattnet i en stor tub till generatorn i ett hus 200m längre ner.

Lite nedanför resterna av dammen så passerar den gamla häradsvägen Tvärån på en valvbro. Vid brofästet står en vägsten.

Nedströms häradsvägen så blir naturen vildare. I forsen syns rester av en ännu äldre kraftverksanläggning från 1930-talet. Här har troligen legat en kvarn tidigare. Här finns även en äldre torpruin. Här finns även en lind som bär spår av hamling och som visar att naturen var öppnare tidigare.

Från den nedre kraftstationen till generatorhuset längst ner är det flera ganska branta hällar, klippor och flera block.

Den fuktiga miljön längs ån gör att många lavar och mossor trivs här. Man hittar bl.a. korallav, klippskapania, fickpellia, glansfläck, hjälmfrullania och krusig ulota.

I fuktiga partier kan man hitta småvänderot och vid bäcken och ån håller både forsärla och strömstare till.

För att nå området så är det enklast att gå in från Bymålavägen öster om men man kan även gå uppströms från det gamla generatorhuset nere vid Snöflebodån.

Rester av den övre dammen.
Valvbron på Häradsvägen.
Rester av det nedre kraftverket.
Lind
Den nedre blockiga delen.
Generatorhuset (det gula).
Småvänderot
Korallav
Klippskapania
Fickpellia
Glansfläck
Hjälmfrullania
Krusig ulota (krushättemossa)
Forsärla
Strömstare